فعالیت سایت ارس میشو در زمینه آگهی و نیازمندی می باشد و هدف اصلی ایجاد مکانی ارزان و مناسب جهت تبلیغ و ثبت آگهی با مدت زمان معین جهت افزایش بازدید، فروش و ارائه خدمات می باشد.